Mustard

Mustard

Полски синап (Sinapis arvensis)

Синапът е цветът на депресията. На това състояние, което определяме като черен облак, спуснал се върху нас ненадейно, дошъл неизвестно откъде и сякаш без причина. Но както е дошъл, така си и отива – неочаквано и без обяснение. Това е състояние да дълбок мрак, на отчаяние и безнадеждност, но в своя положителен аспект дава светлина и радост от живота и вътрешен мир, които трудно могат да бъдат разклатени.